In september 2016 is het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur een traject gestart om de algehele kwaliteit van toetsing binnen haar FO scholen te verbeteren.

Naast het ontwikkelde toetsbeleid, een beleid dat voor ieder schooltype en op iedere R.K. school gebruikt gaat worden, is gestart met het verzorgen van trainingen voor docenten in het Funderend onderwijs. EduDesign Caribbean is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van deze training.

De training “Oriëntatie op Toetsconstructie” wordt in schooljaar 2016 – 2017 aangeboden aan leerkrachten van zestien R.K. scholen in het Funderend Onderwijs.

Tijdens de training maken de docenten kennis met een toetskalender, een planning wanneer welke toetsen op welke manier worden afgenomen, verschillende toetsvormen die in het FO gebruikt kunnen worden, de kwaliteitseisen die aan toetsen gesteld worden, het opstellen van open en gesloten vragen, het beoordelen van mondelinge toetsen zoals een spreekbeurt, en het beoordelen van gedrag.

Behalve het kunnen opstellen van een goede toets worden docenten zich ook bewust van het feit dat kerndoelen, toetsing en onderwijs op elkaar afgestemd moeten zijn. Door op school een instrument te ontwikkelen (de toetskalender) waarin voor aanvang van het schooljaar afspraken over welke doelen er getoetst worden, op welke manier dat gebeurd, en bij welke kern- en leerdoelen de toets aansluit worden vastgelegd kunnen de prestaties van leerlingen beter op waarde geschat worden dan voorheen.

De docenten van de eerste twee scholen hebben de training inmiddels doorlopen, en de reacties zijn positief.

Het voordeel van een goede toetsing op FO scholen is om, behalve de leerling eerlijker en objectiever te kunnen toetsen, de leerling na het FO in het juiste type vervolgonderwijs te plaatsen. Door niet alleen te kijken naar de cognitieve prestaties (het aloude opdreunen van een lesje op het goede moment) van het kind, maar ook de leerstijl, het karakter en de houding mee te wegen ontstaat een duidelijk beeld waar behalve de capaciteiten ook de talenten en interesses inzichtelijk worden. Hierdoor kan het kind in de juiste vervolgopleiding geplaatst worden. In dat licht kan het succes van een FO school ook pas gemeten worden aan de hand van het aantal kinderen dat het eerste jaar van het voortgezet onderwijs met succes doorloopt. Het aantal kinderen dat na advies van de FO school het eerste jaar of de eerste twee jaren de vervolgopleiding met succes doorloopt zou als succesfactor en indicator gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de FO school te meten. Een kwalitatief goede toetsing gedurende  het FO kan er toe leiden dat leerlingen en ouders beter voorbereid zijn op hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs en niet pas aan het einde van de FO-school geconfronteerd worden met een eindresultaat.. Iets wat in het vervolgonderwijs weer zal leiden tot minder uitval, minder frustraties bij ouders, leerlingen en docenten, en een betere beleving van het onderwijs.

Kortom, een voorzichtige conclusie is dat, ondanks verschillende negatieve berichtgevingen uit diverse hoeken, er voldoende positieve ontwikkelingen in het onderwijs gaande zijn om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:

  • Hayo Vink, partner in EduDesign Caribbean